VĮ Valstybinių miškų urėdija

Kazlų Rūdos regioninis padalinys

   
 

ES parama nuo stichinių nelaimių nukentėjusių miškų atkūrimui


Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas" pažeistam (ne mažesniam kaip 0,5 ha) miško plotui, kuriame dėl abiotinių veiksnių (sausros, vėjo, sniego, lijundros, potvynio), gaisrų, ligų ir miško kenkėjų sunaikinta, labai pažeista arba džiūsta ne mažiau kaip 50 proc. medžių. Tai taikoma ir šių metų rugpjūtį škvalo pažeistiems miškams, kuriuos reikia tvarkyti plynaisiais sanitariniais kirtimais.

Preliminariais duomenimis, škvalo pažeistų privačių miškų bendras plotas, kuriam tvarkyti galima pretenduoti į ES paramą, būtų apie 2,6-2,9 tūkst. ha. Šių plotų atkūrimui 2010 m. numatyta parama buvo per maža, todėl spalio 21 d. skirta papildomų lėšų - iš viso šiais metais - 15,3 mln. Lt. Bet iki lapkričio 8 d. buvo pateiktos tik 6 paraiškos 6,1 mln. Lt sumai.

Parama teikiama privačių miškų savininkams ir valstybinių miškų valdytojams. Didžiausia paramos suma vienam projektui - 345 280 Lt (finansuojama iki 80 proc. tinkamų išlaidų).

Pagrindiniai reikalavimai ir dokumentai paramai gauti

Miško valda turi priklausyti savininkui tiesiogine nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise arba gali būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui tik iš privačių asmenų nuomojama, valdoma panaudos ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Todėl reikia pateikti miško valdos, kuriai prašoma paramos, nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą. Taip pat būtina pažyma dėl stichinės nelaimės pažeisto miško nustatymo fakto. Šią pažymą privataus miško savininkui išduoda miškų urėdija, kurios veiklos teritorijoje yra pažeistas miškas. Priminsime, kad prieš tai pažeidimas jau turėjo būti užfiksuotas Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale. Norint gauti šią pažymą, miškų urėdijai pateikiamas prašymas, kuriame nurodoma pažeisto miško vieta (savivaldybė, seniūnija, sklypo kadastrinis numeris, gyvenamoji vietovė), leidimo kirsti mišką plynuoju sanitariniu kirtimu serija, numeris, išdavimo data, taip pat pridedama šio leidimo kopija. Stichinių nelaimių miškuose atvejais, vietoj leidimo kirsti mišką kopijos gali būti pridedama Pranešimo apie ketinimus kirsti mišką plynuoju sanitariniu kirtimu, raštiškai suderinto su RAAD rajono agentūra, kopija. Kuomet paramos kreipiasi miškų urėdija, jai minėtą pažymą išduoda Generalinė miškų urėdija.

Vienas svarbiausių dokumentų yra miško atkūrimo projektas. Jį gali parengti pats miško savininkas arba su specialistų pagalba, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais (Žin., 2008, Nr. 45-1702; 2009, Nr. 130-5654; 2010, Nr. 124-6336). Visos vykdomos priemonės turi būti numatytos miško atkūrimo projekte, kitaip jos nebus finansuojamos. Šį projektą privataus miško savininkui tvirtina miškų urėdija, o paramos besikreipiančiai miškų urėdijai - Generalinė miškų urėdija.

Iki paraiškos pateikimo būtina užregistruoti valdos duomenis LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre (registravimas atliekamas seniūnijose).

Dėl paramos pažeisto miško plotui atkurti galima kreiptis per 3-ejus metus nuo pažeisto ploto atsiradimo, tačiau siūlytume kuo greičiau paruošti reikalingus dokumentus ir pateikti paraišką.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos lėšomis finansuojamos miško atkūrimo projekto parengimo ir pažeistų miško plotų atkūrimo išlaidos (ploto sutvarkymas ir išvalymas, miško sodmenys, sodmenų transportavimas, dirvos paruošimas, sodinimas, žuvusių želdinių atsodinimas, želdinių apsaugos priemonės). Finansuojamos išlaidos, padarytos ne anksčiau kaip prieš 2-ejus metus iki paraiškos pateikimo dienos. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti reikia pateikti bent vieną komercinį pasiūlymą. Labai svarbu tinkamai organizuoti ir įvykdyti visus pirkimus. Pareiškėjai, kuriems perkant prekes, paslaugas ar darbus netaikomos LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, pirkimus turi organizuoti, vadovaudamiesi prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3 D-150 (Žin., 2007, Nr. 41-1559). Be to, finansuojamos tik tos išlaidos, kurios patirtos perkant prekes, paslaugas ar darbus.

Reikės pateikti išlaidas pagrindžiančius ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus bei visas finansines operacijas vykdyti tik per bankines institucijas. Tai, kas atliekama savo jėgomis ir resursais, nefinansuojama. Taip pat nekompensuojamas pridėtinės vertės mokestis.

Paraiškų teikimas

Paraiškas paramai gauti ištisus metus renka NMA Kontrolės departamento teritoriniai skyriai. Pakartotinai paramos galima kreiptis ir nebaigus įgyvendinti ankstesnio projekto. Svarbu yra tai, kad šioje paramos priemonėje negalioja de minimis taisyklė, kuri numato, kad vienam paramos gavėjui per 3-ejus metus negali būti suteikta didesnė nei 200 tūkst. eurų valstybės pagalba. Tai labai aktualu tvarkantiems didelius pažeistų miškų plotus.

Detalūs reikalavimai paramai gauti ir paraiškos forma yra pateikiami šios paramos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, kurias galima rasti Žemės ūkio ministerijos (www.zum.lt) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) internetiniuose puslapiuose.

Donatas Vaikasas
Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Privačių miškų skyriaus vyriausiasis specialistas

 
 

VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninis padalinys, Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda. Tel. (8 343) 98921, faksas (8 343) 96065, el. p. info@krmmu.lt. Įmonės kodas: 132340880. PVM kodas: LT323408811. Bankas: AB SEB, A/S: LT637044060008193524


 

nemokamos konsultacijos

 

agroakademija

 

Pastatas2
 

medelyno_lentele
 

IC_lentele
 


RSS

Firefox
Tinklapis geriausiai matomas naudojant Firefox interneto naršyklę.


 
 
© Sprendimas: Rinkos Sprendimai